اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۹۶۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
آقای آذرپور : ۹۱۲۸۶۹۷۸۷۰ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۷۹۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۶۹۷۸۷۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، خیابان صوراسرافیل ، پاساژ کلباسی ، طبقه 2 ، واحد 127

پترو تجهیز آریا گستر 02133939680

تلفن

  • ۳۳۹۳۹۶۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • آقای آذرپور : ۹۱۲۸۶۹۷۸۷۰ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۷۹۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۸۶۹۷۸۷۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، خیابان صوراسرافیل ، پاساژ کلباسی ، طبقه 2 ، واحد 127